Ouders

Ouderbetrokkenheid

Met ouders werken wij op basis van (educatief) partnerschap. De geplande (en niet geplande) gesprekken zullen daarom zowel informerend als afstemming zoekend zijn. Centraal staan de ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de begeleidingsmogelijkheden van de leerkracht/coach/school.
In het kader van eigenaarschap van leerlingen nemen alle leerlingen deel aan de gesprekken tussen school en ouders/verzorgers. Uiteraard zijn de gesprekken met de leerlingen ‘op maat’ en zullen er soms ook extra gesprekken met ouders/verzorgers en school nodig zijn.

 

Ouderbetrokkenheid
De ouders/verzorgers/leerlingen worden op de navolgende momenten op school verwacht:

  • Algemene informatieavond bij de start van het schooljaar
  • Algemene informatieavond voor de schoolverlaters.
  • Iedere 8 weken PLP-gesprekken: Persoonlijke Leerontwikkel Plan gesprekken (+ bespreking van de de Adit in unit 3/4)
  • Mogelijk extra oudergesprekken (HGPD en OPP tussentijds en facultatief).
  • (Voorlopige) adviesgesprekken schoolverlaters.
  • Huisbezoeken kunnen in onderling overleg afgesproken worden.

 

Stichting Synergie-ouderraad
De oudervereniging is naast de schooldirectie en het team aanspreekpunt voor de ouders. De oudervereniging heeft met regelmaat overleg over school specifieke zaken in aanwezigheid van afgevaardigden van het team. Werkgroepen van de oudervereniging organiseren in samenwerking met de leerkrachten gedurende het hele schooljaar activiteiten zoals de sinterklaas- en kerstviering, carnaval, het maken van schoolfoto’s, de activiteitenweek, introductie- informatie- en thema-avonden, assistentie bij schooluitstapjes en het verkeersexamen, het beheer van het documentatiecentrum en de schoolbibliotheek.

 

Vrijwillige ouderbijdrage
Het Nederlandse basisonderwijs, voor zover bekostigd door de overheid, is gratis. Scholen bieden onderwijs aan dat moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, maar deze laten de richting en de inrichting vrij. Dat is onze vrijheid van onderwijs: ouders kiezen zelf de school voor hun kinderen, zodat zij onderwijs krijgen dat tegemoetkomt aan de wensen en overtuigingen van hun ouders. Dat neemt niet weg dat scholen een – vrijwillige – ouderbijdrage mogen vragen voor aanvullende activiteiten. Het moet daarbij altijd gaan om dingen die ofwel niet essentieel zijn voor het onderwijs, zoals schoolreisjes, ofwel openstaan voor alle leerlingen, ongeacht of de ouders de bijdrage betalen of niet. De vrijwillige ouderbijdrage is dus een bijdrage van, voor en door de ouders zelf. Via Isy vernemen ouders jaarlijks hoeveel de vrijwillige ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar bedraagt.

De medezeggenschapsraad
Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op de Synergieschool BAO St. Alfonsus en SBO de Balans ligt bij de directie. Maar omdat het beleid leerkrachten/coaches, leerlingen en hun ouders/verzorgers direct of indirect aangaat, moet de directie overleggen met de zogeheten medezeggenschapsraad (MR). Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden.

 

OPG: Ouder-Participatie-Groep
De ouder-participatie-groep stelt zich ten doel het team te ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden/activiteiten. Dit kan van alles zijn zoals: kriebelen na een vakantie, knutselen voorbereiden, ondersteunen bij koken, een workshop geven, meelopen/rijden naar een activiteit, het versieren van het grand café etc. Iedereen die een keer mee wil helpen is welkom!

De ouderklankbordgroep
Wij vinden het belangrijk om feedback te krijgen van ouders en verzorgers. Ongeveer 5x per jaar komen we bijeen met ouders/verzorgers om met elkaar in gesprek te gaan. De informatie die wij terugkrijgen van ouders/verzorgers zetten we in om onze kwaliteit in onderwijs en ondersteuning te verbeteren. Iedereen van de ouders/verzorgers kan zich voor deze avonden aanmelden bij de directie. Ouder-uitwissel avonden voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ongeveer 5x per jaar organiseren wij een avond waar ouders met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong elkaar kunnen vinden. De avond wordt voorbereid door de coördinator voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in samenwerking met de directie.

 

Ouder-uitwissel-avonden voor ouders/verzorgers met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
Ongeveer 5 x per jaar wordt er een uitwisselingsavond georganiseerd voor ouders/verzorgers met leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. De avond wordt opgezet door de specialist/coördinator van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en de directie.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?